Innovative teams

Skab motiverende arbejdsprocesser til implementering af digital teknologi

– Lærings- og innovationsprocesser for innovative teams

Støtte til digital transformation

I en moderne virksomhed er der et kontinuerligt behov for at tage nye digitale teknologier i brug, at udvikle og lære om ‘best practice’ ift. brug af disse teknologier, og at udbrede denne nye viden i virksomheden. Denne udfordring kan imødekommes igennem udvikling af faste strukturer for ideudvikling, læring, og forankring af den nye viden ift. brug af digitale teknologier, sådan at man som virksomhed etablerer en fast metode, der kan understøtte det kontinuerlige behov for forandring.

Hvorfor innovative teams?

Innovative medarbejderteams er en effektiv metode og struktur, der støtter virksomhedens medarbejdere til at arbejde innovativt med nye digitale teknologier. Ved at følge ovenstående processer, arbejde i de fælles og individuelle udviklings- og læringsprocesser kommer medarbejderne til at lære om de digitale teknologiers muligheder, styrker og svagheder på en konkret og praksisnær måde. Hermed bliver det nemmere for medarbejderne at integrere det nye, som de har lært, ind  deres daglige arbejdsgange på en effektiv og tidsbesparende måde. Samtidig giver det også virksomheden mulighed for at udnytte den reelle værdi af de digitale teknologier, som findes i virksomheden.

Metoden er udviklet i samarbejde med lærerteams i mit PhD projekt. Disse teams havde et  kontinuerligt behov for at implementere ny teknologi i deres individuelle og fælles arbejdsprocesser. Metoden  var motiverende og effektivt at arbejde i for medarbejderne, og gav dem kompetencer til at omdanne problemer ift. at arbejde med digital teknologi til nye ideer og innovativ brug af teknologi i deres arbejdsgange. I metoden arbejdes også med forankring af den nye viden i organisationen, sådan at hele organisationen kan få glæde af den nye viden, der skabes i hvert team. Arbejdet i innovative medarbejderteams giver en ny samarbejdsramme og støtte til at tage ansvar for egen faglige professionelle læring ift. anvendelsen af ny digital teknologi.

Forskningen viser at arbejdet i Innovative medarbejderteams kan fungere som en bæredygtig og kontinuerlig kompetenceudviklingspraksis.. Medarbejderne bliver initiativtagere til og udviklere af deres egne innovative brug af digitale teknologier i professionelle sammenhænge.

Ledelsens kontinuerligt aktive opbakning til projektet/arbejdsmetoden er dog afgørende for succes, samt at ledelsen støtter og engagerer sig i metoden ved at stille resourcer til rådighed, ved at være deltagende og ikke mindst åben over for at modtage og implementere nye gode ideer fra disse teams. 

Innovative teams – en fælles praksis

I det følgende beskrives Innovative medarbejderteams – en bæredygtig praksis for kontinuerlig kompetenceudvikling. Denne innovative læringspraksis eller metode består af ugentlige to-timers møder med ca. en times forberedelse mellem disse møder. Følgende er en kort beskrivelse af de processer, som et team sammen kan gennemgå med det mål at udvikle nye arbejdsprocesser med brug af digital teknologi. Metoden skal tilpasses den enkelte virksomhed.

Innovative teams: Ovenstående figur viser de enkelte punkter, som teamet arbejder med. De gennemgåes herunder.

Introduktion 

De første 1-2 indledende møder i teamet anvendes til at diskutere og fastlægge problem- og muligheds-områder, samt til at lære om og etablere fælles regler ift. at skabe en lærings- og innovationskultur i teamet.

S 

 • Sætte mål for kompetenceudviklingen og innovationen: 
 • Indledende afklaring af problemområder i teamet gennem diskussion og brainstorm.
 • Teamet kan arbejde ud fra 2 forskellige vinkler: 
  • 1) Problembaseret tilgang: f.eks. a) at arbejde med et fagligt problem, som kan løses gennem brug af de/n digitale teknologi, b) at arbejde med et teknologisk problem, ift. at gennemskue hvordan teknologien kan bidrage positivt til arbejdsgangen.
  • 2) Teknologisk tilgang: Nu har vi denne nye digitale teknologi, – hvad kan den mon bidrage med i vores arbejdsprocesser?
 • Der sættes konkrete mål for medarbejdernes kompetenceudviklingsønsker.

Teammøde – 2-timers struktur (A-E) 

 • Input: Dagens holdleder præsenterer det valgte problem-, tema-, mulighedsområde. Holdleder rollen går på skift i mellem deltagerne i teamet.

B

 • Refleksion/ Innovation/ Diskussion (ide og udviklingsdel): Holdlederen har planlagt  hvordan teamet i fællesskab kan arbejde med/diskutere den valgte digitale teknologi, sådan at man i fællesskab ideudvikler og lærer.

C

 • Evaluering: Teamet drøfter sine erfaringer fra innovations processen. Hvor kom vi til ift. vores mål? Skal vi sætte nye kort- eller langsigtede mål?

D

 • Forankring/ Dokumentation/ Formidling: Den nye viden forankres gennem dokumentation. Man udarbejder i teamet/virksomheden strukturer/processer for, hvordan den nye viden kan formidles til andre relevante medarbejdere i virksomheden.

E

 • “Jeg udfordrer dig”: Holdlederen for den følgende uge stiller en relevant opgave til teamet ift. emnet for det kommende teammøde. Denne del er afgørende for at teste og udvikle de digitale arbejdsgange opgave i den konkrete hverdag, og medvirker til konkret implementering og digital transformation. Disse opgaver, kan være af meget forskellige karakter, men skal altid være målbare, konkrete og have et konkret formål i det efterfølgende møde.

Mellem møderne

F

 • De enkelte teammedarbejdere bruger en times tid på opgaven inden næste møde, sådan at de møder op på et informeret grundlag. 

En variation over denne metode kan også anvendes, når virksomheden har behov for, at større grupper af medarbejdere skal implementere nye tiltag, der er dybt koblede til deres faglighed. F.eks. ved implementering af nye ISO standarder, bæredygtigt byggeri mv.; hvor det er den enkelte medarbejder, der med sin professionalisme skal afgøre, hvordan hun eller han skal handle konkret på dette nye overordnede tiltag i sit daglige arbejde. 

Artikler om innovative teams

Understående artikler kan downloades fra Charlotte Lærke Weitzes profil på Researchgate

1) Dette kapitel giver en kort oversigt over arbejdet i innovative teams

 • Weitze, C. L. (2018). Technology to Provide Educational Practitioners with the Expertise They Need –  Developing Innovative Pedagogical Space and Practice in (ed.) Luckin, R.: Enhancing teaching and learning with technology -What the research says. London Knowledge Lab, London: UCL – IOE Press (pp. 289-300).

2) Min PhD afhandling. 

I min PhD afhandling omhandler særligt kapitel 8 lærer-teammodellen, og dels også kapitel 10, der handler om, læringsdesign for den lærende organisation.

 • Weitze, C. L. (2016). Innovative Pedagogical Processes Involving Educational Technology: Creating Motivating Learning Through Game Design and Teacher Competence Development in a Hybrid Synchronous Video-Mediated Learning Environment. Aalborg Universitetsforlag. (Ph.d.-serien for Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet).

3)  Disse 2 artikler beskriver udviklingen af og det teoretiske grundlag for den innovative teammodel, som er den model/metode, som lærerne arbejdede efter for at skabe pædagogisk innovation med teknologi. De 2 artikler er bl.a. basis for den teoretiske beskrivelse i kapitel 8 i min afhandling (s.140-162 The Teachers – Creation of Pedagogical Innovative Processes)

 • 3.1: Weitze, C. L. (2014). IT-pedagogical Think Tank for Teacher-teams in Global Classroom,: A Model for Continuous Competence Development with a Focus on Reflection, Innovation, Motivation and Engagement. In Designs for learning 2014, 4th International Conference, Expanding the Field, 6-9 May 2014, Stockholm, Sweden: Conference Proceedings.
 • 3.2: Weitze, C. L. (2014). Continuous Competence Development Model for Teacher Teams: The IT-Pedagogical Think Tank for Teacher Teams (ITP4T) in Global Classroom . In Proceedings of the 13th European Conference on e-Learning ECEL-2014. (pp. 578-588). Copenhagen: Academic Conferences Limited.

4) Denne artikel går teoretisk og praktisk i dybden med hvordan problemer og ideer forvandles til pædagogisk innovative tiltag, når lærerne arbejder i den innovative teammodel .

 • Weitze, C. L. (2015). Pedagogical innovation in teacher teams: An organisational learning design model for continuous competence development. In A. Jefferies, & M. Cubric (Eds.), Proceedings of 14th European Conference on e-Learning ECEL-2015. (pp. 629-638). Reading, UK: Academic Conferences Limited. ( Proceedings of the European Conference on e-Learning ).

5) Denne artikel beskriver, hvordan en læringsorganisation kan etablere og støtte pædagogiske innovative teams sådan at den kontinuerligt kompetenceudvikles på relevante måder

 • Charlotte Lærke Weitze (2017): Designing pedagogical innovation for collaborating teacher teams, Journal of Education for Teaching, DOI: 10.1080/02607476.2017.1319511 (Skriv til mig, hvis I ønsker en kopi af denne artikel)

6) Den sidste artikel, er under udarbejdelse, og beskriver hvordan jeg på et modul på universitetet uddannede de studerende til at skabe innovative teams  og pædagogisk innovation på deres egne læringsinstitutioner.

 • Weitze, C. L. (2019). Designing Learning for Learning Designers at a University – Creating Innovative Pedagogical Communities of Practice Involving Technology Enhanced Learning (TEL) in Educational Organisations, In preparation.